บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ชนกพร อ้วนสุชาติ
  • อาจารย์

อาจารย์ ชนกพร อ้วนสุชาติ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: chanokporn.au@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-