บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
  • อาจารย์

อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557 
  • ปริญญาตรี: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ พ.ศ. 2552

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: bunjird.sr@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-