บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
  • อาจารย์

อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: kitthanate.si@up.ac.th

ตำแหน่ง

  • อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ บทเพลง ”ลาวดวงเดือน” ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เมษายน 2561.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-