บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
  • ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: nilubon.su@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน งานออกแบบแสงสว่าง

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-