บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์
  • อาจารย์

อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: สถ.ม.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาตรี: สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: metisa.th@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-