บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • น.ส. ณษิภา เมาคำลี
  • นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส. ณษิภา เมาคำลี


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: บช.ม.(บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
  • ปริญญาตรี: บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3364
  • Email: nasipa.ma@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-