บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • น.ส. จริญญา ดวงเกิด
  • รักษาการแทน หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานิสิต

น.ส. จริญญา ดวงเกิด


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ปริญญาตรี: ศศ.บ.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3365
  • Email: jarinya.du@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-