บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • น.ส. วันวิสาข์ จำรัส
  • นักวิชาการพัสดุ

น.ส. วันวิสาข์ จำรัส


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี: บธ.บ.(การตลาด) วิทยาลัยโยนก

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3360
  • Email: vanvisa.ch@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-