บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
  • บุคลากร

นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3362
  • Email: krittayot.wo@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

  • กฤตยชญ์ วงษ์หาญ. (2556). เขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไทย กับ มาตรา 68 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วารสารรพี,ฉบับที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 84-93.