บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ชลวิทย์ บุญจันทร์
  • อาจารย์

อาจารย์ ชลวิทย์ บุญจันทร์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: chonlawit.bu@up.ac.th

ตำแหน่ง

  • อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-