บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
  • คณบดี

รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: สถ.ม.(การวางแผนและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี: สถ.บ.(สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อมูลการติดต่อ

  • เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อภายใน): 3359
  • Email: jantanee.be@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-