บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ ธนพงศ์ เด็ดแก้ว
  • อาจารย์

อาจารย์ ธนพงศ์ เด็ดแก้ว


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: tanapong.de@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

  • นคร คำร้อง, ธนพงศ์ เด็ดแก้ว และกิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี. (2561). ผลงานสร้างสรรค์ บทเพลง ”ลาวดวงเดือน” ในงานโครงการการแสดงดนตรีไทยสากลร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 18 เมษายน 2561.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-