บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์
  • อาจารย์

อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี: กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์ ดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: santi.si@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-