บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว
  • อาจารย์

อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท: ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  • ปริญญาตรี: ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลการติดต่อ

  • Email: ausadawut.pl@up.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ

-

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-

งานวิจัย

-

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

-