แผนการใช้จ่ายงบประมาณ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


ปี 2564

      • แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564

ปี 2563

      • แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563