หลักสูตรปริญญาตรี - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

หลักสูตรปริญญาตรี


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร 4 สาขาวิชา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.), 5 ปี  (ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกแล้วเรียบร้อย)
    • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 5 ปี
    • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (สถ.บ.) 5 ปี
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) , 4 ปี
    • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.), 4 ปี สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
    • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.), 4 ปี สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์