สำนักงานสีเขียว - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

สำนักงานสีเขียว


สำนักงานสีเขียว (Green Office) - ความเป็นมา


 

         กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน หลักสำคัญของ สำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 

         ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และประเมินผลเพื่อรับรองสำนักงานนำร่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ต่อเนื่องปี ๒๕๖๑ ดำเนินการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสำนักงานอย่างต่อเนื่อง

        สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดำเนินงานสู่สำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในอนาคต ด้วยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤตอกรรมและการมีส่วนร่วมลดการใช้าพลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกออกสู่บรรยากาศรวมถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน อันนำไปสู่กระบวนการดำเนินการที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

  1. ควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม จริงจังในการแก้ไขปัญหา เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยยืน
  3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  4. ลดปริมาณการปล่อยของเสีย ขยะ เพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อม
  5. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงาน
  6. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ผังโครงสร้างสำนักงานสีเขียว (Green Office)

หมวด 1 : การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


 

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.1.2 มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง

1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

    • ยังไม่มีข้อมูล
 
1.2 คณะทำงานสิ่งแวดล้อม

1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 

1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถามดังนี้

    • ยังไม่มีข้อมูล

 

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

    • ยังไม่มีข้อมูล

 

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้

    • ยังไม่มีข้อมูล

 

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมายกรณีไม่บรรลุเป้าหมาย

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

    • ยังไม่มีข้อมูล

 

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการดำเนินการดังนี้

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

    • ยังไม่มีข้อมูล

 

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)

1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

    • ยังไม่มีข้อมูล

 

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

    • ยังไม่มีข้อมูล

1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้

    • ยังไม่มีข้อมูล

 

หมวด 2 : การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก


 

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

   • ยังไม่มีข้อมูล

2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

   • ยังไม่มีข้อมูล

 

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

   • ยังไม่มีข้อมูล

2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1

   • ยังไม่มีข้อมูล

2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน)

   • ยังไม่มีข้อมูล

2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ และนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข มีแนวทางดังนีั

   • ยังไม่มีข้อมูล

 

หมวด 3 : การใช้ทรัพยากรพลังงาน


 

3.1 การใช้น้ำ
   • ยังไม่มีข้อมูล

 

3.2 การใช้พลังงาน
   • ยังไม่มีข้อมูล

 

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
   • ยังไม่มีข้อมูล

 

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ
   • ยังไม่มีข้อมูล

 

 

หมวด 4 : การจัดการของเสีย


 

4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

   • การกำจัดการของเสีย
   • มาตรการลดการเกิดขยะตามหลัก 3R ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง

   • มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
   • บันทึกปริมาณขยะ

 

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง และการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ดังนี้

   • การกำจัดน้ำเสีย

4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้

   • บันทึกการตักคราบน้ำมันและไขมัน

 

 

หมวด 5 : สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย


 

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากภายนอกสำนักงานที่ส่งผลต่อสำนักงาน Green Service Zone

   • ยังไม่มีข้อมูล

 

5.2 แสงในสำนักงาน

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

   • ยังไม่มีข้อมูล

 

5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน    

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.3.2 การจัดการเสียงจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

   • ยังไม่มีข้อมูล

 

5.4 ความน่าอยู่

5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานโดยจะต้องดำเนินการดังนี้

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนดหมายเหตุ การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน 

   • ยังไม่มีข้อมูล

 

5.5 การเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

   • ยังไม่มีข้อมูล

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว(สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)

   • ยังไม่มีข้อมูล

 

หมวด 6 : การจัดซื้อและจัดจ้าง


 

6.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   • กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ
   • คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
   • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Green Office
   • ประชุม Green Office
   • แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • หนังสือขอความร่วมมือจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1.2 รายงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

   • รายงานจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • เปรียบเทียบมูลค่าการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.1.3 วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   • วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

6.2 การจัดจ้าง

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   • ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
   • อบรม Green Office

6.2.2 ประเมินหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินงาน

   • การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง-รับเหมาก่อสร้าง

6.2.3 เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   • รายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • ฐานข้อมูลโรงแรมที่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม


 

กฎหมายทั่วไป
  1. ประกาศกรมสวัสดิการการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ.2561
  2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2561
  3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2560
  4. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
  5. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  6. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  7. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553
  8. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
  9. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  10. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553
  11. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553
  12. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
  13. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
  14. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  15. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  16. ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552
  17. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ.2552
  18. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

 

กฏหมายท้องถิ่น
  1. ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  2. คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลแม่กา ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  3. คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลแม่กา ด้านการอาคาร