แผนพัฒนาบุคลากร - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

แผนพัฒนาบุคลากร


ปี 2564

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563