ห้องศูนย์การเรียนรู้ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ห้องศูนย์การเรียนรู้


 

แนวปฏิบัติการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้

 

1. กำหนดเวลาการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – เวลา 16.30 น. ยกเว้นวันพุธ ที่จะไม่เปิดให้จองห้องศูนย์การเรียนรู้ เนื่องจากจะเปิดให้บริการให้นิสิตเข้ามาใช้งาน

2. การเข้าใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ ทุกครั้ง จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงรายละเอียดการเข้าใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ ทุกครั้ง ล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้งานอย่างน้อย 1 วัน โดยสามารถจองและตรวจสอบการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้ ได้ที่ https://safa.up.ac.th/site/page/learning-room

3. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม ทุกชนิด เข้ามาภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ โดยเด็ดขาด เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ และให้แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง รักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ หลังจากใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (shutdown) และจัดเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย

4. บุคคลที่เข้าใช้งาน จะต้องนำอุปกรณ์ในการใช้ห้องมาเองทั้งหมด เช่น โปรเจคเตอร์, ปลั๊กไฟเสียบโปรเจตเตอร์, ลำโพง - ไมโครโฟน, สายต่อ hdmi, Notebook สำหรับการเรียนการสอน, เสารับสัญญาณ wifi  และหากใช้งานห้องร้อยแล้วให้จัดเก็บอุปกรณ์กลับไปให้เรียบร้อยและหากมีอุปกรณ์ หรือ เอกสารใดๆ คงค้างอยู่ภายในห้องประชุมทางเจ้าหน้าที่สารสนเทศจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่อุปกรณ์หรือเอกสารภายในห้องประชุมนั้น เสียหาย สูญหาย ถูกทำลาย

5. การใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ บุคลากรหรือนิสิตจะต้องจัดเก็บข้อมูลการใช้งานใน Flash Drive, CD, DVD โดยไม่เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ และหากเกิดกรณีมีการอ้างอิงข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการละเมิดบุคคลอื่น เจ้าหน้าที่สารสนเทศหรือคณะจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

6. ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

 

ตารางการใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้


ตารางการใช้จอง/ใช้งานห้องศูนย์การเรียนรู้จะอับเดตข้อมูลตารางการจองห้องศูนย์การเรียนรู้เวลา 16.00 - 16.30 น. ทุกๆ วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

กรณีที่จองในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันหรือจองในช่วงเวลาเดียวกันทางเจ้าหน้าที่จะยึดตามผู้ที่แจ้งความประสงค์การจองห้องมาก่อนเท่านั้น