ตารางห้องประชุม - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ตารางห้องประชุม


 

สำหรับตารางห้องประชุมจะเปิดให้บริการจองห้องประชุมของคณะสำหรับกิจกรรมการประชุมสำหรับคณะและทำการเรียนการสอนของอาจารย์ จำนวน 2 ห้องดังต่อไปนี้

  • ห้องประชุมส่วนกลาง (ชั้น 3)
  • ห้องประชุมศูนยฺการเรียนรู้ (ชั้น 4)

โดยสำหรับแนวปฏิบัตินั้น อ่านรายละเอียดแนวทางการใช้ประชุมร่วมกันได้รายละเอียดด้านล่าง

 

แนวปฏิบัติการใช้ห้องประชุม

 

1. กำหนดเวลาการใช้งานห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-เวลา 12.00 น. และ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – เวลา 16.00 น.

2. การเข้าใช้งานห้องประชุม จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงรายละเอียดการจองห้องประชุมทุกครั้ง โดยแจ้งความประสงค์การเข้าใช้งานห้องประชุม (ห้องสารสนเทศ) ล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้งานอย่างน้อย 3 วัน โดยสามารถใช้ห้องประชุมต่อเนื่องครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน โดยจะไม่สามารถขยายเวลาการใช้งานห้องประชุมภายในวันนั้นได้อีก โดยสามารถจองและตรวจสอบตารางการใช้งานห้องประชุมได้ที่ https://safa.up.ac.th/site/page/meeting-room

3. บุคคลที่เข้าใช้งานห้องประชุม จะต้องนำอุปกรณ์ในการใช้ห้องมาเองทั้งหมด เช่น โปรเจคเตอร์, ปลั๊กไฟ, คอมพิวเตอร์, Notebook และหากใช้งานห้องประชุมเรียบร้อยแล้วให้จัดเก็บอุปกรณ์กลับไปให้เรียบร้อยและหากมีอุปกรณ์ หรือ เอกสารใดๆ คงค้างอยู่ภายในห้องประชุมทางเจ้าหน้าที่สารสนเทศจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่อุปกรณ์หรือเอกสารภายในห้องประชุมนั้น เสียหาย สูญหาย ถูกทำลาย

4. เมื่อใช้ห้องประชุมเสร็จแล้วให้จัดเก็บเก้าอี้และนำอุปกรณ์เอกสารหรือสิ่งของที่นำเข้ามาภายในห้องประชุมกลับออกไปให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่สารสนเทศหรือคณะจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

5. ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

 


ตารางการใช้จอง/ใช้งานห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้จะอับเดตข้อมูลตารางการจองห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้เวลา 16.00 - 16.30 น. ทุกๆ วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

กรณีที่จองในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันหรือจองในช่วงเวลาเดียวกันทางเจ้าหน้าที่จะยึดตามผู้ที่แจ้งความประสงค์การจองห้องมาก่อนเท่านั้น