ทำเนียบคณบดี - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ทำเนียบคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 เมษายน พ.ศ. 2554 - 30 เมษายน พ.ศ. 2554 ( รักษาการในตำแหน่ง )

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2558 - 29 เมษายน พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2)

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 30 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 ตุลาคม 2562 (รักษาการแทน)

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ: 1 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน