กฏหมาย & ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

กฏหมาย & ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์นั้นได้มีกฏหมาย กฏระเบียบอ้างอิงจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้