กฏหมาย & ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao