"ชุดน่านฟ้านันทบุรี" ผลงานสร้างสรรค์ นิสิตสาขาศิลปะการแสดง - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

 
นิสิตสาขาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ชุดน่านฟ้านันทบุรี โดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานของว่าที่ร้อยตรีวิริยะ สวัสดิ์จีน ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 4 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

สร้างเมื่อ: 08 ก.ย. 2563 | โดย: admin