การการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - ด้านบริการวิชาการ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

 

การรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก ได้แก่

1.อาจารย์กรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู (ประธานคณะทำงาน)
2.นายพงษ์เทพ สกุลคู
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์
4.ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสก สวัสดี

สร้างเมื่อ: 08 ก.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta