โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI) - ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI) โดยมุ่งเน้นในการทำนุบำรุงพื้นที่ของวัดด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม ทางด้านทักษะการรังวัดและนำเสนอสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อจัดทำเป็นสื่อสารสนเทศออนไลน์ในการเน้นย้ำความสำคัญ ของวัดในเชิงภูมิศาสตร์และนำเสนอสถาปัตยกรรมของวัดซึ่งสามารถบูรณาการในรายวิชาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 

วัตถุประสงค์
1 เพื่อทำการรังวัดและเขียนแบบวัดพระธาตุจอมทอง
2 เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติวัดพระธาตุจอมทอง
3 เพื่อนำเสนอสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุจอมทองผ่านสื่อสารสนเทศออนไลน์

 

โดย อาจารย์วรินทร์ รวมสำราญ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
อาจารย์สาวิตรี นุกูล (ผู้ประสานงานโครงการ)
อาจารย์สุธี เมฆบุญส่งลาภ (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์พันธพัฒน์ บุญมา (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์อัศนัย เล่งอี้ (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์อาริสรา นุกูล (ผู้ร่วมโครงการ)
และนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4

สร้างเมื่อ: 08 ก.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta