ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) ทูลเกล้าฯ ถวายผลงาน Re-Bag แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ผลงานกระเป๋า Re-Bag จากโครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 2 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ซึ่งได้จ้างงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก ทุกหลักสูตรภายในคณะฯ จำนวน 105 คน โดยมีแนวทางการจ้างงานด้วยการให้ผู้รับจ้างลงพื้นที่ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพะเยา ผลงาน Re-Bag โดย นายจารุวิทย์ สุขลาภ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562 มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรส่วนใหญ่คือนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เมื่อมีผู้คนจำนวนมากหลากหลายกลุ่ม เป็นที่มาของปัญหาการจัดการขยะพลาสติก บริเวณพื้นที่ตลาดนัด พื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งมีถุงพลาสติกถูกทิ้งเกลื่อนกลาด เหล่านี้เป็นที่มาในการนำถุงพลาสติกซึ่งย่อยสลายยากมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า Re-Bag ด้วยการรีดอัดซ้อนทับถุงพลาสติกหลายชั้น มีความทนทาน และผลิตขึ้นตามแนวคิดการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมทั้ง คัดสรรออกแบบรูปแบบ รูปทรงของถุงให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ผู้สร้างสรรค์ นายจารุวิทย์ สุขลาภ ทีมผู้ช่วยสร้างสรรค์ผลงาน (จากโครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 2) นายกฤษฎา เจริญ นายจิรานุวัฒน์ พรมอ่อน และนายธีรพงศ์ เดชธง โดย ผศ.อารยา รวมสำราญ ที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณธ์ต้นแบบ น.ส.ปรียาชนก เกษสุวรรณ ผู้ประสานงาน นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด หัวหน้าโครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาต้นแบบร่วมกับ งานวิจัยโครงการ : "การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่" (งานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน"กองทุนแผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 ( SIP ) ผ่าน สกสว.กระทรวง อว.)

 

 

สร้างเมื่อ: 25 ก.ย. 2563 | โดย: admin