สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เรียนรู้การทำบ้านดินคำปู้จู้ จ.พะเยา - ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม เรียนรู้การทำบ้านดิน เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูจุ้ย ชลดา เวยื่อ และครูโช๊ะ ศักดิ์ชัย เวยื่อ เป็นวิทยากรในการร่วมทำกิจกรรมให้นิสิต ณ บ้านดินคำปู้จู้ ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และบูรณาการในรายวิชาวัสดุการก่อสร้างเบื้องต้น

สร้างเมื่อ: 25 ก.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta