คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ในวันที่ 10- 13 กันยายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการด้านการวาดภาพสีน้ำสถาปัตยกรรม ในโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” จัดโดยคณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทางด้านการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมในมิติต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมกับสถาบันการศึกษา และการสร้างความตระหนักรู้ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันดงามของท้องถิ่น ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นิสิตยังได้ ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนมาปรับใช้ในรายวิชา การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นนพื้นฐาน และในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สร้างเมื่อ: 25 ก.ย. 2563 | โดย: admin