ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมหัวหน้างาน เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ 

 

โดย: ทีมประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 18 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta