ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 - ด้านบริหาร - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยวิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดีบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น”

สร้างเมื่อ: 18 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta