คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11 - ด้านบริหาร - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมด้วย นายกิตติคุณ คำรักษ์และนายณัฐพงษ์ ทะปัญญา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ.ปีที่ 11 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถในการสร้างและเลือกใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ข่าวสาร และรู้จักการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กรของคณะและมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สร้างเมื่อ: 18 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta