การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (ครูดนตรีและนาฏศิลป์) ม.พะเยา - วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE) - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วีดิโอแนะนำสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา (MUSIC AND DANCE) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษา แขนงวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta