บรรยากาศการตรวจรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.พะเยา โดยสภาสถาปนิก - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

ภาพบรรยากาศของนิสิตและคณาจารย์ ในการตรวจรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก (อย่างไม่เป็นทางการ) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยสภาสถาปนิก

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta