นวัตกรหน้าใหม่ ม.พะเยา ภายใต้โครงการ Koyori Project 2020 - วีดีโอ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

นิสิตหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมโครงกา Koyori Project 2020 ต่อ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ. ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Koyori Project 2020” ภายใต้โครงการ “โครงการการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์ และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตลอดห่วงโซ่สู่การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน” โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกัย สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา สนับสนุนโดย โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

 

สร้างเมื่อ: 26 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta