นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

 

          วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม พิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต , อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ, อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์ ได้นำนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต และเวียง

          เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพกตเวทีแด่ครูอาจารย์รำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ และมีการท่องบทไหว้ครูเป็นภาษาบาลี และพร้อมกันนี้ได้จัดทำพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ การจำทำพิธีในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างความเป็นไทยได้อย่างดี โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

สร้างเมื่อ: 27 พ.ย. 2563 | โดย: nattapong.ta