สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” The 2’nd  Natioal Creative Work Presentation of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival 2020  ครั้งที่ 2 ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี 

คณะอาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

 1. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวิริยะ  สวัสดิ์จีน
 2. อาจารย์ธนันยวรรณ  ศรีทรัพโยทัย
 3. อาจารย์ลิขิต   ใจดี 

รายชื่อนิสิตผู้แสดงผลงาน 

 1. นายกรภัทร์   กันวันนะ 
 2. นายวสุพล   รักษ์ชน 
 3. นายอัษฎาวุฒิ   สิงห์ทอง 
 4. นางสาวนุสรา   ธนานุศักดิ์ 
 5. นางสาวอัปสร   ชำนาญ 
 6. นางสาวณัฐพร   รุ่งเรือง 
 7. นายอภิศักดิ์   ขุนประเสริฐ 
 8. นายวีรภัทร   กลิ่นสังข์ 
 9. นายวรวุฒิ   ศรีอำไพพร  
 10. นายพัฒนพงษ์ อักษร
 11. นางสาวกัญญาณัฐ  วงค์คม

 

 

แหล่งที่มา: ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา

สร้างเมื่อ: 03 ธ.ค. 2563 | โดย: nattapong.ta