คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกแบบเครื่องแต่งกายประเทศยูกันดา ประเทศนามิเบีย และประเทศซิมบับเว ในมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 - ด้านความเป็นสากล - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมออกแบบเครื่องแต่งกายประเทศยูกันดา ประเทศนามิเบีย และประเทศซิมบับเว ในมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 (The Silk Road to the World 2020) ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเครื่องแต่งกายร่วมกับ เรือนจำจังหวัดพะเยา กลุ่มผ้าทัดย้อมแม่อิงชิโบริ และจีนจ้าวโครเชต์ วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

 

1.ประเทศยูกันดา (Uganda) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ยูกันดา คุณธีรชาติ วีรวรรณ และภรรยา คุณมิตราภรณ์ วีรวรรณ เป็นผู้แสดงแบบ การออกแบบเครื่องแต่งกายฝ่ายชาย โดยนางสาววทันยา เรือนคำ และฝ่ายหญิงโดย นางสาวปิยะรัตน์ ยานาหมอ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

2. ประเทศนามิเบีย (Namibia) โดยได้รับเกียรติจากกงสุลกิตติมศักดิ์ ดร.นลินี ทวีสิน เป็นผู้แสดงแบบ การออกแบบเครื่องแต่งกายฝ่ายชาย นายกรวิชญ์ หวันแก้ว และฝ่ายหญิง นายณัฐกิตต์ ใจเขื่อน นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

3.ประเทศ ซิมบับเว (Zimbabwe) โดยได้รับเกียรติจากกงสุลกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นผู้แสดงแบบ การออกแบบเครื่องแต่งการฝ่ายชาย นางสาว สุทธิดา ยมเกิด นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

 

        โดยมี รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจวิจัย ฯ และคุณนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ. พะเยา สนับสนุนผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยพะเยา

         SKPIs ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ร่วมกับบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

#มหาวิทยาลัยพะเยา

#UniversityOfPhayao

#พิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหม2563

#ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่10

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

 

 

 

สร้างเมื่อ: 07 ธ.ค. 2563 | โดย: nattapong.ta