นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์การนิสิต ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม

 “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการปักผ้าสไบทิพย์  ณ วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) จังหวัดพะเยา

 

สร้างเมื่อ: 07 ธ.ค. 2563 | โดย: nattapong.ta