คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2564 ภายใต้การดำเนินโครงการ 1คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 วันที่ 28 มกราคม 2564 ภายใต้การดำเนินโครงการ 1คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

โครงการการพัฒนาชุมชนไทลื้อ อ.เชียงคำ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อคุณภาพชีวิต และรองรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  งบประมาณสนับสนุน Flagship  (บพท.) และ 1คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ  โครงการ โมเดลชุมชนนวัตกรรมการพัฒนาศิลปะการขับลื้อสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


“ด้วยการให้ความสำคัญกับการบูรณาการศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
ในการทำงานวิจัยสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน ร่วมกับพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา”

 

รายนามนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ
1.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
2.ปณิธาน  ประมูล ที่ปรึกษาโครงการ

 

นักวิจัย

 • อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ หัวหน้าโครงการ
 • อาจารย์ วรินทร์  รวมสำราญ นักวิจัยร่วม นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทลื้อเชียงคำ
 • อาจารย์ อาริสรา นุกูล  นักวิจัยร่วม  นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้พืชพื้นถิ่นในเรือนไทลื้อเชียงคำ
 • อาจารย์  วิริยะ สวัสดิ์จีน  นักวิจัยร่วม นวัตกรรมองค์ประกอบการแสดง เพื่อเยาวชนไทลื้อเชียงคำ
 • อาจารย์  ลิขิต  ใจดี  นักวิจัยร่วม นวัตกรรมกิจกรรมการขับลื้อ เชียงคำ ลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 • ผศ. วีรดา บัวบังใบ  นักวิจัยร่วม  นวัตกรรมเครื่องเคลือบดินเผาตกแต่งภายนอกอาคาร อัตลักษณ์ไทลื้อเชียงคำ
 • อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล  นักวิจัยร่วม นวัตกรรมการออกแบบเครื่องเรือน อัตลักษณ์ไทลื้อเชียงคำ
 • อาจารย์รัตนะ ตาแปง     หัวหน้าโครงการ    นวัตกรรมเพลงขับลื้อเชียงคำ
 • อาจารย์ธนพงษ์ เด็ดแก้ว  นักวิจัยร่วม  นวัตกรรมเพลงขับลื้อเชียงคำ
 • อาจารย์อัษฎาวุธ พลอยเขียว นักวิจัยร่วม นวัตกรรมเพลงขับลื้อเชียงคำ    
 • นายณัฐพล ก๋าคำนัก  วิจัยร่วม   นวัตกรรมเพลงขับลื้อเชียงคำ

  
…………………………………………………………………………………………………………


ขอขอบคุณกองบริหารงานวิจัย ผู้มีส่วมร่วม ความช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ทีมวิจัยที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นในการทำงานวิจัย บูรณาการกับการเรียนการสอน และขอขอบคุณศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาอันงดงามที่นำพาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์สู่ความสำเร็จ

 
#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา #University_of_Phayao

สร้างเมื่อ: 28 ม.ค. 2564 | โดย: admin