คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน - ด้านบริหาร - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

 

        เมื่อวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2564  รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะการทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมตรวจรับการประเมิน ITA EIT 

 

 

สร้างเมื่อ: 17 ก.พ. 2564 | โดย: admin