คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว - ด้านบริหาร - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao

วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2564  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นวิทยากรให้ความรู้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน และ หลักการและวิธีการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 


สร้างเมื่อ: 18 ก.พ. 2564 | โดย: admin