บุคลากรคณะ - SAFA UP: School of Architecture and Fine Arts University of Phayao
  • รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
  • คณบดี

  • อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

  • อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
  • รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ

  • อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร