เชิญชวนร่วมทำบุญคณะ

เชิญชวนร่วมทำบุญคณะ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 ถึง 08.30 ณ ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา อ่านต่อ...

กิจกรรม "การนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยรอบ 6 เดือน ทุนสนับสนุนงบประาณรายได้(รายได้คณะ) ปีงบประมาณ 2562"

กิจกรรม "การนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยรอบ 6 เดือน ทุนสนับสนุนงบประาณรายได้(รายได้คณะ) ปีงบประมาณ 2562" อ่านต่อ...

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม (งบประมาณอยู่ในส่วนกองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ประกาศการรับสมัครโครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ http://safa.up.ac.th/web2018/course อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แบบประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

สาขาศิลปะการแสดงเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ

สาขาศิลปะการแสดงเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครดังกล่าวสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.up.ac.th/62/ bachelor Main.aspx#messages อ่านต่อ...

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่สาธารณะริมกว๊านพะเยาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่สาธารณะริมกว๊านพะเยาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับทีมหน้าหม้อ(Nar Mor)ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovation for Street Food” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กุมภาพันธ์ 2562 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทางสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและจัดส่งผลงานของนิสิตโดยผลงานฯ ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและมีการนำเสนอผลงานในโครงการ “Innovation for Street Food” ประเภทออกแบบรถเข็น จำนวน4ทีม ซึ่งผลงานเรื่อง หน้าหม้อ(Nar Mor) ได้รับรางวัลชมเชยในการตัดสินรอบสุดท้าย โดยสมาชิกในทีม ได้แก่ นายอดุลวิทย์ ชุมศรี ,นายเทียนชัย ปวงคำยะ,นายศุภโชค จินจำ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ นายทวี เสรีวาส และ ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา ทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขันของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตหรือผู้สนใจได้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป อ่านต่อ...

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาสาพาน้องสร้าง ครั้งที่ 5

โครงการอาสาพาน้องสร้าง ครั้งที่ 5 ของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมสร้างโรงเรือนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบไปด้วย พื้นที่เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พื้นที่เพาะเห็ดฟาง และพื้นที่เลี้ยงปลา ณ ศูนย์การเรียนตำตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์วณิชญา ถนอมพลกรังและอาจารย์ชลธิชา เป็งนวล พร้อมด้วยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1 2 และ 3 จำนวน 67 คนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32 และด.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล ครูใหญ่ศกร.ตชด บ้านห้วยปุ้ม ในการอำนวยความสะดวกและอนุเคราะห์ประสานงานและมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อนุเคราะห์รถขนส่งนิสิตและสัมภาระ โดยกิจกรรมนี้วัตถุประสงค์โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจให้กับนิสิตให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ชนบท อีกทั้งยังให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงาน ฝึกฝนและมีประสบการณ์จริงในการออกพื้นที่และการก่อสร้างอาคารและยังเป็นการบูรณาการในรายวิชาการก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร การบริหารการจัดการก่อสร้าง และการประมาณราคาการก่อสร้างเพื่อให้นิสิตเป็นนิสิตที่สมบูรณ์แบบก่อนที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไป ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยว่า ปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน อ่านต่อ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ มอบของขวัญปีใหม่ เป็นภาพวาดลายเส้นโดยฝีมือนิสิต แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้คำอวยพรและรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562 อ่านต่อ...

รายงานผลปฎิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ไปมอบของขวัญ แก่ คณะและวิทยาลัยต่างๆภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง14คณะและ2วิทยาลัย พร้อมทั้งให้คำอวยพรและรับคำอวยพร เนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562 อ่านต่อ...

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-พ.ศ.2561-ครั้งที่-1

รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 1 ล้าน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆ ไตรมาส ประจำคณะสถาปัตย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

เปิดบ้านซาฟ่า 61

ลงทะเบียนการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ปัญญาสร้างสรรค์สังคม” ลงทะเบียน

ลงทะเบียนการประกวดสร้างสรรค์โมเดลในหัวข้อ "บ้านสำหรับซูเปอร์ฮีโร่" ลงทะเบียน

ลงทะเบียนการประกวดเครื่องแต่งกายในหัวข้อ “ชุดคอสเพลย์จากวัสดุเหลือใช้” ลงทะเบียน

อ่านต่อ...

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา กองแผนงานและอุทยานวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา กองแผนงานและอุทยานวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. บริเวณใกล้สวนยางพารา เลยบ้านพักผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา อ่านต่อ...

เชิญชวนน้องม.4-ม.6ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมอบรมกับพวกเราค่ายติวน้องสถาปัตย์ (Arch UP Approach)

เชิญชวนน้องม.4-ม.6ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมอบรมกับพวกเราค่ายติวน้องสถาปัตย์ (Arch UP Approach) ค่าสมัครเพียง400บาทเท่านั้น !!!!!! โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1BG0H8S1mOq_IS32PQEOKn7rMwzzbInIrqxmSC64Rm-w หรือสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Awax7toQelU8bKpkC5DichZaTMjhe9O9/view?usp=drive_web ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :พี่เบิร์ด (ประธานค่าย) 0886833420 พี่นุ่น(รองค่าย)0618067038 อ่านต่อ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านการตรวจสอบและรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านการตรวจสอบและรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (หลักสูตร พ.ศ. 2555) ได้จัดกิจกรรมการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก นำโดย รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ คุณชาติชาย อัศวสุขี อาจารย์พรพุฒิ ศุภเอม อาจารย์ อาจารย์พรพรหม แม้นนนทรัตน์ คุณวศิน ธรรมานุบาล และเจ้าหน้าที่จากสภาสถาปนิกเป็นที่เรียบร้อย โดย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองคณบดีฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญาฯ ประกอบไปด้วยการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาจนปัจจุบัน การสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตปัจจุบัน บัณฑิต และผู้ใช้งานบัณฑิต การนำเสนอผลงานของนิสิตในทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก และการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (หลักสูตร พ.ศ. 2555) ได้ผ่านการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญาฯ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งส่งผลให้นิสิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถเข้ารับการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิกได้ ภาพ / ข่าว : สุธี เมฆบุญส่งลาภ อ่านต่อ...

เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561

เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-เรื่องรายชื่อคณะกรรมการ-AUN-QA

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-เรื่องรายชื่อคณะกรรมการ-AUN-QA รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

เวียนแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนของ-ทปอ.-เป็นผู้ประเมิน-AUN-QA-ปีการศึกษา-60

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่านต่อ...

เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย-เรื่องรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตร-ระบบ-AUN-QA-ปีการศึกษา60

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...