สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการอาสาพาน้องสร้าง ครั้งที่ 5

โครงการอาสาพาน้องสร้าง ครั้งที่ 5 ของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมสร้างโรงเรือนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบไปด้วย พื้นที่เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พื้นที่เพาะเห็ดฟาง และพื้นที่เลี้ยงปลา ณ ศูนย์การเรียนตำตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมี อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด หัวหน้าสาขาฯ อาจารย์วณิชญา ถนอมพลกรังและอาจารย์ชลธิชา เป็งนวล พร้อมด้วยนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1 2 และ 3 จำนวน 67 คนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32 และด.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล ครูใหญ่ศกร.ตชด บ้านห้วยปุ้ม ในการอำนวยความสะดวกและอนุเคราะห์ประสานงานและมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อนุเคราะห์รถขนส่งนิสิตและสัมภาระ โดยกิจกรรมนี้วัตถุประสงค์โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะ และเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจให้กับนิสิตให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ชนบท อีกทั้งยังให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการในการทำงาน ฝึกฝนและมีประสบการณ์จริงในการออกพื้นที่และการก่อสร้างอาคารและยังเป็นการบูรณาการในรายวิชาการก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร การบริหารการจัดการก่อสร้าง และการประมาณราคาการก่อสร้างเพื่อให้นิสิตเป็นนิสิตที่สมบูรณ์แบบก่อนที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไป ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยว่า ปัญญาเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน อ่านต่อ...

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...