มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ระบบรับตรง (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครดังกล่าวสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.up.ac.th/62/ bachelor Main.aspx#messages อ่านต่อ...