รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกๆ ไตรมาส ประจำคณะสถาปัตย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงินและการพัสดุของทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...