ขอแสดงความยินดีกับทีมหน้าหม้อ(Nar Mor)ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “Innovation for Street Food” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2-6กุมภาพันธ์ 2562 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ทางสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมและจัดส่งผลงานของนิสิตโดยผลงานฯ ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและมีการนำเสนอผลงานในโครงการ “Innovation for Street Food” ประเภทออกแบบรถเข็น จำนวน4ทีม ซึ่งผลงานเรื่อง หน้าหม้อ(Nar Mor) ได้รับรางวัลชมเชยในการตัดสินรอบสุดท้าย โดยสมาชิกในทีม ได้แก่ นายอดุลวิทย์ ชุมศรี ,นายเทียนชัย ปวงคำยะ,นายศุภโชค จินจำ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ นายทวี เสรีวาส และ ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษา ทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้ขออนุญาติฝากประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขันของกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตหรือผู้สนใจได้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป อ่านต่อ...

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...

เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561

เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ อ่านต่อ...