เปิดบ้านซาฟ่า 61

ลงทะเบียนการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ปัญญาสร้างสรรค์สังคม” ลงทะเบียน

ลงทะเบียนการประกวดสร้างสรรค์โมเดลในหัวข้อ "บ้านสำหรับซูเปอร์ฮีโร่" ลงทะเบียน

ลงทะเบียนการประกวดเครื่องแต่งกายในหัวข้อ “ชุดคอสเพลย์จากวัสดุเหลือใช้” ลงทะเบียน

อ่านต่อ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา กองแผนงานและอุทยานวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา กองแผนงานและอุทยานวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.00 น. บริเวณใกล้สวนยางพารา เลยบ้านพักผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา อ่านต่อ...

เชิญชวนน้องม.4-ม.6ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมอบรมกับพวกเราค่ายติวน้องสถาปัตย์ (Arch UP Approach)

เชิญชวนน้องม.4-ม.6ที่สนใจในด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมอบรมกับพวกเราค่ายติวน้องสถาปัตย์ (Arch UP Approach) ค่าสมัครเพียง400บาทเท่านั้น !!!!!! โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1BG0H8S1mOq_IS32PQEOKn7rMwzzbInIrqxmSC64Rm-w หรือสมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Awax7toQelU8bKpkC5DichZaTMjhe9O9/view?usp=drive_web ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :พี่เบิร์ด (ประธานค่าย) 0886833420 พี่นุ่น(รองค่าย)0618067038 อ่านต่อ...

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านการตรวจสอบและรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก 2560

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านการตรวจสอบและรับรองปริญญาจากสภาสถาปนิก 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (หลักสูตร พ.ศ. 2555) ได้จัดกิจกรรมการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการจากสภาสถาปนิก นำโดย รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ คุณชาติชาย อัศวสุขี อาจารย์พรพุฒิ ศุภเอม อาจารย์ อาจารย์พรพรหม แม้นนนทรัตน์ คุณวศิน ธรรมานุบาล และเจ้าหน้าที่จากสภาสถาปนิกเป็นที่เรียบร้อย โดย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองคณบดีฯ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต โดยการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญาฯ ประกอบไปด้วยการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาจนปัจจุบัน การสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร นิสิตปัจจุบัน บัณฑิต และผู้ใช้งานบัณฑิต การนำเสนอผลงานของนิสิตในทุกรายวิชาในหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก และการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ซึ่งใช้จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา (หลักสูตร พ.ศ. 2555) ได้ผ่านการขอรับการตรวจสอบและรับรองปริญญาฯ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งส่งผลให้นิสิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรฯ สามารถเข้ารับการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิกได้ ภาพ / ข่าว : สุธี เมฆบุญส่งลาภ อ่านต่อ...