สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่สาธารณะริมกว๊านพะเยาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมบริเวณพื้นที่สาธารณะริมกว๊านพะเยาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ โดย อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา อ่านต่อ...