หลักสูตรสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture
ARCHITECTURE
รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture
ชื่อปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Architecture
ชื่อย่อ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
B.Arch. (Architecture)
ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยคำนึงถึงบริบทและการประยุกต์ใช้วัสดุ ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัยและมีศักยภาพในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้และความสามารถในการออกแบบและการจัดการงานสถาปัตยกรรมอย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. มีความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการวิชาชีพ และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง
3. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนการนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยเฉพาะวัสดุท้องถิ่นที่ใช้ก่อสร้างในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมได
5. เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
6. มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพและมารยาทที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

รายละเอียดหลักสูตร

จุดเด่นของหลักสูตร
1. การเรียนรู้จากชุมชน เช่น การเรียนรู้บ้านดิน ไม้ไผ่
2. การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้จากบริบทและชุมชน
3. BIM (Building Information Modeling)
4. การเขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์
5. การประยุกต์ใช้วัสดุพื้นถิ่นในงานสถาปัตยกรรม
แผนการเรียน
ปี 1
การเขียนภาพสถาปัตยกรรม
เทคนิคการเขียนแบบก่อสร้าง
ออกแบบพื้นฐาน
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
ออกแบบพื้นฐานสถาปัตยกรรม
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5
ปี 2
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา
ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 1
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 2
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 1
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4
ปี 3
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
การก่อสร้างและเทคโนโลยีทางอาคาร 3
ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม 2
ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม
พื้นฐานการออกแบบภายใน
พื้นฐานการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
การประมาณราคาค่าก่อสร้าง
วิชาเลือกเสรี
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5
ปี 4
ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
ผังเมืองและการออกแบบผังเมือง
กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพ
การบริหารการก่อสร้าง
การฝึกงาน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
- การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์
- สัมมนา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3
ปี 5
เตรียมวิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิทยานิพนธ์
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 5
วิชาเอกเลือก
การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
การออกแบบอาคารเพื่อรองรับภัยพิบัติ
การออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและล้านนา
ภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังบริเวณ
วิชาเลือกเสรี
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6
1. สถาปนิกออกแบบอาคาร
2. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม
4. นักธุรกิจด้านสถาปัตยกรรม
5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
6. นักวิชาการและนักวิจัยด้านสถาปัตยกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกายภาพ
ค่าธรรมเนียมในการศึกษา
ปีละ 2 ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 21,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 - 21,000 บาท
ผลงานและกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาประจำสาขา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
ค่ายติวน้อง
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
ค่ายอาสา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
งานประกวดแบบ
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
อบรมวิทยากร
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
งานรับปริญญา
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
กิจกรรมรับน้องใหม่
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
การทัศนศึกษา
การทัศนศึกษาต่างประเทศ
ทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเก๊า ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือฮ่องกง
การทัศนศึกษาในประเทศ
พื้นที่ภาคกลาง ( กรุงเทพ อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ) พื่นที่ภาคเหนือ (สุโขทัยลำปาง และเชียงใหม่) ในด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมล้านนา วัสดุการก่อสร้าง การก่อสร้าง และเทคโนโลยีอาคาร โครงสร้างสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12 Gallery Thumb 13
อาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรม
อาจารย์ อรทัย มหาวรรณ
อาจารย์ อรทัย มหาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
อาจารย์ภัคธิมา วังยาว
อาจารย์ภัคธิมา วังยาว
อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
อาจารย์ อาริสรา นุกูล
อาจารย์ อาริสรา นุกูล
อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ
อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
อาจารย์ ปณิธาน ประมูล
อาจารย์ ปณิธาน ประมูล
อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
คำถามที่พบบ่อย
Q : ทำไมถึงต้องเรียนหลักสูตรสถาปัตยกรรม ม.พะเยา ?
A : สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่น คำนึงถึงบริบททั้งทางกายภาพและสังคมวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ร่วมสมัย ทั้งยังมีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
Q : เรียนจบสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.พะเยา แล้วทำงานเกี่ยวสายงานไหนได้บ้าง ?
A : สถาปนิก นักออกแบบ นักเขียนแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ประเมินราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา นักธุรกิจด้านออกแบบ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย นักวิชาการ นักวิจัยด้านสถาปัตยกรรม